P48018 L.Surzenko I-16 decals

P48018 L.Surzenko I-16 decals - Enlarge picture
Producer Profimodeller
Cat.no P48018
Term of guarantee 24 months
Time of shipping 10 days

          
                                           
Price without VAT 82,00 CZK
Price including VAT 99,00 CZK

Item specifics

P48018 L.Surzenko I-16 decals 1:48

I-16 typ 18 patřil v roce 1941 k obraně Murmanska a létal s ním poručík L.Surženko. Byl zbarven standartní sovětskou
kamufláží začátku čtyřicátých let - horní plochy zelené, spodní světle modré. Čelní část motorového krytu a kryt vrtule byly
zelené a koncový oblouk svislé ocasní plochy byl červený, lemování čelního štítku bylo stříbrné. Zajímavostí byl jiný odstín
zelené na části přechodového panelu mezi trupem svislé ocasní plochy, který pravděpodobně vznikl při opravě. Sovětské
výsostné znaky s černým lemováním jsou umístěny na obou plochách křídla a na boku trupu. Na trupu je ještě stříbrný
nápis "3a CCCP!" v azbuce, na směrovce stříbrné číslo 13.
V některých publikacích je letoun poručíka Surženka mylně udáván jako I-16 typ 24 a také zbarvení neodpovídá skutečnosti.
Většinou je kreslen s černým krytem motoru, nesprávně umístěným nápisem a výsostnými znaky bez lemování.
K nabarvení použijte zelený odstín Humbrol HT1 Topside green, modrý odstín Humbrol HT2 Underside blue a červenou
barvu HT5 Marker red.

I-16 type 18 belonged to the defense of Murmansk in 1941 and Lieutenant L.Surzenko flew with him. It was colored by a
standard Soviet camouflage beginning of the 1940s - upper green, lower light blue. The front part of the engine cover and
propeller cover were green and end the arc of the vertical tail was red, the front label trim was silver. Interesting was another
shade of green on the part of the transition of the panel between the hull of the vertical tail, which probably occurred during
the repair. Soviet Sovereign characters with black edging are located on both sides of the wing and on the hull side. There is
a silver "3a CCCP!" in Cyrillic, on silver rudder number 13.
In some publications, Lieutenant Surzenko's aircraft is mistakenly referred to as I-16 type 24, and the color does not match
reality. Mostly is drawn with a black engine cover, an improperly placed inscription, and the coat-of-arms features without
trimming. Use the Humbrol HT1 Topside green, Humbrol HT2 Underside blue and HT5 Marker red.

I-16 Typ 18 gehörte zur Verteidigung von Murmansk im Jahr 1941 und Leutnant L. Surzenko flog mit ihm. Es war von einer
Standard-sowjetischen Tarnung gefärbt Anfang der 1940er Jahre - oben grün, unten hellblau. Der vordere Teil der Motor-
abdeckung und der Propellerabdeckung waren grün und am Ende der Bogen des senkrechten Schwanzes war rot, der
vordere Beschlag war silbern. Interessant war ein weiterer Grünton seitens des Übergangs der Platte zwischen dem Rumpf
des Seitenleitwerks, die wahrscheinlich während der Reparatur aufgetreten ist. Soviet Sovereign Charaktere mit schwarzem
Rand befinden sich auf beiden Seiten des Flügels und auf der Rumpfseite. Es gibt eine silberne "3a CCCP!" in kyrillischer
Schrift, auf silbernem Seitenruder Nummer 13.
In einigen Veröffentlichungen wird das Flugzeug von Lieutenant Surzenko fälschlicherweise als I-16 Typ 24 bezeichnet und
die Farbe entspricht nicht der Realität. Meistens ist mit einer schwarzen Motorabdeckung, einer falsch platzierten
Beschriftung und dem Wappen ohne Trimmung gezeichnet. Verwenden Sie den Humbrol HT1 Topside grün, Humbrol HT2
Underside blau und HT5 Markierung rot.

Enlarge picture Enlarge picture

P48018 L.Surzenko I-16 decals - profimodeller.com